KAMET ® TURBO SERIES 1–5X

ÖVERLÄGSENHET ÅRET OM FÖR BETONGPRODUKTIONEN 

Kamet® Turbo värmeenergianläggningar är utvecklade för färdigbetong- och elementindu- strin för massproduktion året om.

Kamet® Turbo -anläggningen garanterar produktionen av enhetlig betong oavset tempera- turen. De fullt automatiserade anläggningarna lämpar sig utmärkt för att smälta
frusen ballast, värma processvatten och ballast samt värmning av produktionslinjer och fastigheter. Allting på en och samma anläggning.

Kamet® Turbo -anläggningen är mycket kostnadseffektiv. Den ger en mycket hög verk- ningsgrad och liten miljöbelastning med liten energiförbrukning. Anläggningen utnyttjar genialt allt producerat energi. Förbränningsgaserna värmer upp vattnet som används under olika faser av betongproduktionen. Gasernas överskottsvärme för sin del styrs med auto- matiken till ballastlagren.